Σχετικά με εμάς!

Τον Δεκέμβριο του 2013 έλαβε χώρα η συνένωση του Generation 2.0  με το Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα (i-RED) σε μια οργάνωση που ονομάζεται πλέον Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα (G2RED).  Με έδρα την Αθήνα, το Generation 2.0 (παλαιότερα γνωστό και ως  second generation), ήταν μια κοινωνική και πολιτική ομάδα που ιδρύθηκε το 2006 με στόχο τη διεκδικηση των δικαιωμάτων των παιδιών μεταναστευτικης καταγωγής. Στην ομάδα συμμετείχαν άτομα με διαφορετικές καταγωγές, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, προωθώντας το κοινό όραμα τους για την Ελλάδα ως μια ανοιχτή και πολυπολιτισμική κοινωνία. Το i-RED ιδρύθηκε το 2008 όντας το πρώτο πλήρως ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα με σαφή Ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό που προσέγγιζε τα ζητήματα με ολιστική, σφαιρική και διεθνή διάσταση. Χτίζοντας σε Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα στόχευε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της κοινωνικο-νομικής έρευνας στις δημόσιες στάσεις και στη διαμόρφωση πολιτικών

Το G2RED είναι ένας οργανισμός που συνδυάζει την κοινωνική δράση  με  την έρευνα με στόχο  την προώθηση των δικαιωμάτων , της ισότητας και της ετερότητας, και την καταπολέμηση του ρατσισμού , της ξενοφοβίας και των διακρίσεων . Έχουμε επίσης ένα τμήμα που εξειδικεύεται στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και ιδιαίτερα οι νέοι μεταναστυτικής καταγωγής.

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα αντανακλώνται και στην ίδια τη σύνθεση της ομάδας, η οποία αποτελείται από άτομα με διαφορετικές καταγωγές. Ταυτόχρονα, έχουμε μαχροχρόνια εμπειρία και γνώση σε πεδία δράσης όπως  ο ακτιβισμός, η κοινωνική δράση,  η έρευνα, η διαχείριση προγραμμάτων και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Έχουμε ως βάση  μας την Αθήνα, για να συνδιαλεγόμαστε άμεσα και απευθείας με τις κοινότητες με τις οποίες δουλεύουμε αλλά και στις οποίες ανήκουμε. Εργαλεία μας είναι η έρευνα και τα αποτελέσματα της, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών δράσεων  που προωθούν τα δικαιώματα, την ισότητα και την ετερότητα.

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ