Το i-RED / Ιδιαίτερο - Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα την Ισότητα και την Ετερότητα

  • στοχεύει στην έρευνα και στην πολιτική παρέμβαση μέσα από διεπιστημονική, κοινωνικο-οικονομική και νομική έρευνα και ανάλυση,

  • στη δημόσια διάδοση των ερευνητικών ευρημάτων και των προτάσεων διαμόρφωσης πολιτικής για τους μετανάστες και τις μειονότητες και για τα φαινόμενα της μετανάστευσης, του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Το i-RED αναλαμβάνει κοινωνικές και επιστημονικές δράσεις και πρωτοβουλίες για τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ισότητα και την ετερότητα, την ίση μεταχείριση, τους μετανάστες και τις μειονότητες και τα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Eιδικότερα αντικείμενα είναι η μελέτη και η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η αρωγή και υπεράσπιση θυμάτων ρατσισμού και διακρίσεων μέσα από την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη δημόσια και την πολιτική παρέμβαση, η μελέτη των φαινομένων και η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων για κάθε λόγο/βάση διάκρισης,  η μελέτη και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ισότιμης συμμετοχής μεταναστών και μειονοτήτων, η συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με το ρατσισμό και τις διακρίσεις και η προώθηση της επίσημης καταγραφής και αποτελεσματικής καταπολέμησης των φαινομένων αυτών από δημόσιες αρχές.

Από το Καταστατικό:

Σκοπός του i-RED είναι η ανάληψη κοινωνικών και επιστημονικών δράσεων και πρωτοβουλιών για τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ισότητα και την ετερότητα, την ίση μεταχείριση, τους μετανάστες και τις μειονότητες και τα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,  ιδίως:

  • η μελέτη και η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η αρωγή και υπεράσπιση θυμάτων ρατσισμού και διακρίσεων μέσα από την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη δημόσια και την πολιτική παρέμβαση,
  • η μελέτη των φαινομένων και η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στη βάση φυλής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλης μορφής ετερότητας,
  • η μελέτη των φαινομένων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής μεταναστών και μειονοτήτων,
  • η ακαδημαϊκή, κοινωνική και νομική έρευνα, η συγγραφή μελετών και η συμβουλευτική σχετικά με τα ανθρώπινα, θεμελιώδη, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ισότητα, την ίση μεταχείριση, τους μετανάστες και τις μειονότητες, και τα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων,
  • ε) η συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με το ρατσισμό και τις διακρίσεις και η προώθηση της επίσημης καταγραφής και αποτελεσματικής καταπολέμησης των φαινομένων αυτών από δημόσιες αρχές,

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ